ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Бихме искали да Ви уведомим , че:
ДИД-КОМЕРС – ДИМОВ С-ИЕ, ЕИК 115095418 е администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент ( Общ Регламент за защита на данните ).

Координати за контакт във връзка със защита на личните данни в ДИД-КОМЕРС – ДИМОВ С-ИЕ:

тел. 032 940 319, e-mail: [email protected]

Като администратор на лични данни* ДИД-КОМЕРС – ДИМОВ С-ИЕ гарантира на своите потребители на услуги, че предоставените лични данни от физически лица ще бъдат обработвани и съхранявани единствено и само за целта на извършване на конкретната услуга/запитване, при спазване на изискванията на Европейския регламент 2016/679 за защита на личните данни /ОРЗД/ и приложимото национално законодателство.

Личните Ви данни**, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон , по имейл или на място в автосервиза ние третираме като поверителни. Данните, които задължително събираме са най-малко Вашето име и координати за контакт (телефон и/или имейл) , както и други данни, които определим за минимално изискуеми за целта на обработка.
С цел по-качествено и пълноценно обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е ни е необходима допълнителна информация.

Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, и служат за:
– Упражняването на присъщите дейности на ДИД-КОМЕРС – ДИМОВ С-ИЕ – ремонт и обслужване на автомобили , технически прегледи, доставка и монтаж на авточасти, автоаксесоари и моторни масла

– Сключване на договор или преддоговорни отношения, по които субектът на данните *** е страна, включително трудови правоотношения;
– При нормативно задължение на ДИД-КОМЕРС – ДИМОВ С-ИЕ, регламентирано с определен нормативен акт;
– При необходимост да бъдат защитени жизнено важни интереси на субекта на данни или друго физическо лице;

За правно основание при обработването**** на лични данни служат съответно чл.6, пар.1, буква (a), (б), (в), (г) или (е), съответно:

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Не обработваме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни. В случай че такива данни ни бъдат изпратени на имейл или в друг тип кореспонденция без основание за същото, цялата комуникация ще бъде унищожена. Допуска се обработване на специални категории лични данни на база на изключенията , цитирани в чл.9, пар.2 от ОРЗД и по-конкретно букви (а), (б), (в), (е), (з) или (и);

Не споделяме данни с трети страни, освен ако законът не ни задължава.

С цел по-качествено обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е ни е необходима допълнителна информация.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни Вие имате следните права:
• право на информация за съхранените при нас Ваши лични данни съгласно член 15 от Регламента;
• право на корекция на неверни данни или на допълване/актуализация на непълни данни съгласно член 16 от Регламента;
• право на изтриване на съхранените при нас Ваши данни съгласно член 17 от Регламента;
• право на ограничаване на обработка на Вашите данни съгласно член 18 от Регламента;
• право на преносимост на данните съгласно член 20 от Регламента;
• право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от Регламента;
• право на оттегляне на съгласието по всяко време, ако обработката на лични данни има правно основание чл.6, ал.1, буква (а) – съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
• Право на подаване на жалба пред надзорния орган по защита на данните:

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

Може да се запознаете с нашата политика за поверителност тук: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички данни, които се съдържат в имейл или друг тип кореспонденция и всички приложени файлове и документи, са поверителни и са предназначени единствено за използването на физическото лице или на юридическото лице, към което са адресирани. Ако не сте целевият получател, вие сте уведомени, че разкриването, копирането, разпространението или предприемането на каквито и да било действия, в зависимост от съдържанието на тази информация, е строго забранено.

Дефиниции

*„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

**„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

*** „субект на данни“ е всяко идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

**** „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;